Rate this item
(0 votes)

KAMU SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI TÜZÜĞÜ

 

BÖLÜM 1

GENEL ESASLAR

 

MADDE 1. SENDİKANIN ADI, MERKEZİ, ADRESİ

 

a-      Sendikanın Adı:  KAMU SAĞLIK  VE SOSYAL HİZMET EMEKÇİLERİ SENDİKASI dır. Kısa adı (KESS) tir.

b-      Sendikanın Merkezi Ankara’ da dır.

c-      Sendikanın Genel Merkez Adres; Korkut Reis Mah. Cihan sok. No:16/4 Sıhhiye /Ankara’dır.

d-      Sendika Genel Merkezinin ilden ile nakline Genel Kurul,  İl içinde adres değişikliği yapılmasına Merkez Yürütme Kurulu karar verir.

 

MADDE 2. SENDİKANIN AMAÇLARI

 

a-      Çalışma yaşamında ve hayatın her alanında üyelerinin ve tüm çalışanların ekonomik, demokratik kültürel, mesleki, hukuksal, özlük haklarını ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi,

b-      Evrensel insan hakları normlarına dayanan ve uluslararası hukuk sözleşmelerden doğan tüm hak ve özgürlüklerin eksiksiz yaşama geçirilmesini

c-      Yaşamın her alanında,  çalışma hayatında engelli çalışmalarının kendini gerçekleştirebilecekleri çalışma hakkını elde etmeleri için mücadele etmeyi

d-      Sağlık ve sosyal hizmetlerin, temel insan hakkı olduğu bilinciyle, Halka eşit, etkin, nitelikli ve ücretsiz sağlık hizmeti verilmesi için mücadele etmeyi,

e-      Çalışanların sosyal ve kültürel gelişimlerinin sağlanmasına katkı vermeyi,

f-        Her türlü ayrımcılıkla mücadele etmeyi,

g-      Doğayı var eden tüm bileşenlerin barış ve adalet içinde varlıklarını korumaları ve geliştirmeleri için çaba göstermeyi,

h-      Sağlık alanında, Çağdaş Türkiye Cumhuriyetinin yaratmış olduğu değerleri koruyup geliştirmeyi,

i-        Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin hizmetinin karşılığında onurlu yaşamalarına yetecek bir ücret almasını,

j-         Tüm kamu çalışanlarına evrensel çalışma standartlarına uygun toplusözleşme ve grev hakkı tanınması için gerekli yasal değişiklikler konusunda mücadele etmeyi,

k-      Kadrolu, güvenceli çalışma biçimi dışında; alt yüklenici sorumluluğunda ya da kamu işverenin uhdesinde; güvencesiz, esnek kısmı zamanlı ya da tam zamanlı çalışma yöntemlerinin tamamının ortadan kalkması için mücadele etmeyi amaçlar.

 

 

MADDE 3. SENDİKANIN İLKELERİ

 

a)      Sendika; Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda, Atatürk’ün ilke ve devrimlerine bağlı kalarak çalışanların temel hak ve çıkarlarını savunur.

b)      Sendika; dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi görüş, din, mezhep ayrımı gözetmeksizin bütün üyelerin birliğini, amaçları doğrultusunda sağlamaya çalışır.

c)      Sendika, karar alma süreçlerinde üyelerinin organlar aracılığı veya doğrudan iradesinin katılımını, kararların uygulanmasında katılımcı demokrasiyi esas alır.

d)      Sendika, Kamu çalışanlarının aktif siyaset yapma hakkını savunur.

e)      Bürokratik, grupçu ve bireyi yok sayan yönetsel anlayışları ret eder.

f)        Sendika; mali, idari, tüzüksel denetimde esas olarak sendikal organları ve üyelerin denetimine açıklığı yaşama geçirir. Sendikal işleyişin tüm evrelerini üyelerinin denetimine (talep olmaksızın) açar.

g)      Sınıf ve kitle sendikacılığını esas alır.

h)      Sendika; tüzük, program, mücadele anlayışı ve iç işleyişi bakımından tamamen kendi üye bileşimi ve karar mekanizmalarına dayanır.

i)         “Örgütsel Bağımsızlığı” vazgeçilmez ilke kabul eder, hiçbir siyasal parti ve kuruluş ile organik ilişkiye girmez.

J-   Üyeleri arasında siyasi düşünce ayırımı yapmaz sendikanın amacına uygun örgütsel birlikteliği savunur.

k- Sağlıkta, Çağdaş, demokratik ve hukuk değerlerinin evrensel kazanımlarını savunur.

 

 

MADDE 4. SENDİKANIN FAALİYET GÖSTERDİĞİ HİZMET KOLU

 

Sendika, Sağlık ve sosyal hizmetleri alanında faaliyet gösterir. 4688 sayılı kanunun çerçevesinde faaliyetini yürütür.

 

MADDE 5. SENDİKANIN ÇALIŞMA BİÇİMİ, GÖREVİ VE YETKİLERİ

 

a-      Sendika; İnsan Hakları Sözleşmesi, ILO sözleşmeleri, Avrupa Sosyal Şartı ile çok taraflı sözleşmelerden, sınıflar mücadelesinden ve evrensel normlardan doğan haklarını kullanır, korur ve geliştirir. Anayasa ve yasalarda yer alan çalışanların örgütlenme ve diğer özgürlüklerini kısıtlayan maddelerin değiştirilmesi için mücadele eder. Üyelerin ekonomik, toplumsal, hukuksal ve kültürel hak ve çıkarlarını korur ve geliştirir.

b-      Üyeleri adına toplu görüşmeye katılmaya, toplu görüşmeyi sonuçlandırmaya ve taraf olmaya yetkilidir. Koşullar oluştuğunda toplu sözleşmeye katılmaya ve sonuçlandırmaya da yetkilidir.

c-      Toplu görüşmelerden doğan uyuşmazlıklar ile üyelerin idare ile ilgili doğacak itilaflarında, ortak hak ve menfaatlerinin izlenmesinde veya hukuki yardım gerekliliğinin ortaya çıkması durumunda üyelerini veya mirasçılarını, her düzeyde ve derecedeki yönetim ve de yargı organları önünde temsil eder veya ettirir, dava açar ve bu nedenle açılan davalarda taraf olur.

d-      Sendika, üyelerinin hak ve çıkarlarını korumak ve geliştirmek için, Anayasa, yasa, uluslararası sözleşmeler ve demokratik toplum temayüllerinin sağlamış olduğu demokratik eylemlerde bulunur.

e-      Ulusal ve uluslararası sendikal örgütlere üye olur, üyesi bulunduğu örgütlere delege, temsilci, gözlemci gönderir ve bu örgütlerden delege, temsilci, gözlemci çağırır.

f-        Sendika, faaliyette bulunduğu hizmet kolunda çalışan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini amaç ve ilkeleri çerçevesinde eğitip örgütlemeye çalışır.

g-      Üyelerin mesleki bilgilerini arttırtacak, genel kültürlerini ve sınıf bilincini geliştirecek, örgütlülüğü bir yaşam biçimi haline getirecek kurslar, seminerler, konferanslar, sergiler, eğlenceler, konserler, tiyatro gösterileri, ziyaretler düzenler ve her türlü yayını yapmak, yayın organlarından yararlanmak, üyelerin boş zamanlarını değerlendirmek için olanaklar sağlar.

h-      Çalışma hayatının ve sosyal güvenliği düzenleyen yasaların tüm emekçilerle birlikte, çalışanların yararına olmayan hükümlerini değiştirmek ve yeni yasalarla bunları iyileştirmek için başta hizmet üretiminden gelen gücün kullanılması olmak üzere uğraşı verir, grev hakkı için mücadele eder ve diğer sendikalarla dayanışma içinde yer alır.

i-        Bağışta bulunmamak kaydıyla evlenme, doğum, hastalık, ihtiyarlık, ölüm, sakatlık, işsizlik, sendikal faaliyetlerden doğan tutukluluk, hükümlülük ve sürgün gibi hallerde yardım amaçlı sandıklar kurar.

j-        Genel olarak kamu personelinin hak ve ödevleri, çalışma koşulları, yükümlülükleri, iş güvenlikleri ile sağlık koşullarının geliştirilmesi konularında görüş bildirmek ve toplu görüşme sonucunda anlaşmaya varılan mutabakat metinlerinin uygulanmasını izlemek üzere idari kurullara üyeleri arasından temsilciler gönderir.

k-      Devlet personel mevzuatında kamu görevlilerinin temsilini öngören çeşitli kurullara temsilci gönderir.

l-        Üyeleri ve ailelerinin yararlanmaları için hizmet amacıyla, eğitim ve sağlık tesisleri, dinlenme yerleri, spor alanları vb. yerler ile kitaplık, kreş, yuva ve huzurevleri kurar ve yönetir.

 

 

 

 

 

 

 

 

BÖLÜM 2

                                                                  ÜYELİK

 

Üyeliğe Baş Vuru

Madde 6 – Sendika, bu tüzüğün dördüncü maddesinde belirtilen hizmet koluna dâhil

İşyerlerinde kamu görevlisi olarak çalışan ve 4688 sayılı kanunun kapsamına giren her emekçiyi hiçbir ayrım gözetmeksizin üyeliğe kabul eder.

 

Üyeliğin Kazanılması

 

Madde 7 – Sendikaya üye olmak isteyenler, doldurdukları üyelik formunu sendikanın

Merkez ya da taşra örgütü yöneticilerinden en az birinin önünde imzalayarak başvurabilirler.

Üyelik, merkez ya da taşra yönetim organlarının onayı ile kesinleşir. Başvuru, bir ay

İçinde reddedilmezse, üyelik kabul edilmiş sayılır. Üyelik başvurusu reddedilirse, yönetim kurulu bunu gerekçelendirmek zorundadır.

Üyeliğin Nakli

Madde 8 – Sendika üyeleri, işyerinin bulunduğu yerdeki Şubenin/ il temsilciliğinin üyesidir. Üyenin bulunduğu yerde şube veya il temsilciliği yoksa üyelik genel merkezce kabul edilir.

 

Üye Nakli

İşyeri değişenler, yeni işyerinde göreve başlamalarından itibaren bir ay içinde yeni atandıkları yerdeki şubeye başvurarak üyeliklerinin naklini isterler. Bu şubenin isteği üzerine eski şube, üyelik formunu yeni şubeye gönderir.

Nakil, üyeliği kesintiye uğratmaz.

 

Üyelikten Ayrılmak

 

Madde 9 – Her üye, üyelikten serbestçe ayrılabilir.

Üyelikten ayrılma, ayrılmak isteyen üyenin “üyelikten çekilme bildirimini” doldurup imzalayarak çalıştığı kuruma vermesi ile gerçekleşir.

Üyelikten ayrılmak isteyenler, ayrılmadan önce, varsa sendikaya olan borçlarını ödemek ve varsa yasal yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar.

 

Üyeliğin Askıya Alınması

 

Madde 10 – Sendika üyeliği:

a) Üye askere alındığında,

b) Üye ücretsiz izine ayrıldığında,

c) Üye genel ve yerel seçimlere katılmak amacıyla işinden ayrıldığında seçim sonuçlarının açıklanmasına kadar askıya alınır.

Üyeliğin Düşmesi

Madde 11 – Sendika üyeliği:

a) Üyenin iş kolundan ayrılması,

b) Üyenin ölümü,

c) Üyenin emekli olması durumlarında düşer.

d) İşveren tarafından görevine son verilenlerin üyeliği, bu işlem yargı organlarınca onaylanıncaya kadar sürer.

 

Üyelikten Çıkarma

 

Madde 12 – Sendika üyeliğinden çıkarılma, sendika genel kurulu kararı ile olur. Bu karar, üyelikten çıkarılana ve üyenin işyerine, yazılı olarak 15 (on beş)  gün içinde bildirilir.

Çıkarma kararına karşı üye, görevli iş mahkemesine itiraz edebilir. Bu itiraz gerçekleştiği andan itibaren yarı süreci sonuçlanıncaya kadar üyelik askıya alınır.

 

Konfederasyona Üyelik

Madde 13 – Sendika, ulusal ya da uluslararası sendikal üst örgütler kurabilir, kurulmuş örgütlere üye olabilir.

 

                                                                   BÖLÜM 3

                                                            GENEL MERKEZ

 

 

Tüzel Kişilik

 

Madde 14 – Sendikanın tüzel kişiliği genel merkeze ait olup taşra birimleri genel merkezin verdiği yetkiyi kullanır ve onun adına görev yaparlar.

Genel Merkez Organları

 

Madde 15 – Sendikanın Genel Merkez organları şunlardır:

a) Genel Kurul

b) Sendika Genel Meclisi

c) Merkez Yürütme Kurulu

d) Denetleme Kurulu

e) Disiplin Kurulu

f) Başkanlar Kurulu

g) Danışma Kurulu

h)Bilim sanat kurulu

 

Merkez Genel Kurulu

 

Madde 16 – Merkez Genel Kurulu Sendikanın en yetkili karar organıdır.

Sendika üye sayısı 1000 kişiyi (Bin) geçtiğinde  Merkez genel kurulu 300 (üç yüz) delege ile Yürütme Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinden oluşur.

     Genel kurula mazeretlerinden dolayı gelemeyecek üye ve delegeler il temsilcikleri kanalı ile genel kuruldan 5 gün önce kurulacak sandıklarda genel kurulda açılmak üzere kapalı zarflarla oylarını kullanabilirler bu il ve ilçe seçim kurulu bilgisi dahilinde yapılır.

Merkez Genel Kurul delegelikleri, her şubeye ve il temsilciliğine bir delegelik hakkı ayrıldıktan sonra kalan delegelikler, kesinti yapılan üye sayısına oranlanarak, şube ve il temsilciliklerine dağıtılır. Delege sıfatı, bir sonraki olağan genel kurula kadar devam eder.

 

Merkez Genel Kurulunun Yetki Ve Görevleri

 

Madde 17 – Merkez Genel Kurulunun Yetki Ve Görevleri Şunlardır:

 

a) “Merkez Genel Meclisi”, “Merkez Yürütme Kurulu”, “Merkez Denetleme Kurulu”, “Merkez Disiplin Kurulu” üyelerinin seçimi,

b) Tüzük değişikliği,

 

 

 

 

 

 

 

 

c) İlgili makamlarca veya mahkemelerce kanuna aykırı görülerek düzeltilmesi istenen tüzük değişikliği için geçmişe etki etmemek koşuluyla Merkez Yürütme Kuruluna yetki verilmesi,

d) Merkez Yürütme Kurulu ve Merkez Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve aklanması,

e) Merkez Yürütme Kurulunun hazırladığı çalışma programı ve bütçenin görüşülüp karara bağlanması,

f) Taşınır-taşınmaz malların satın alınması, mevcutlarının satılmasına karar verilmesi, gerektiğinde bu konularla ilgili olarak merkez yürütme kuruluna yetki verilmesi,

g) Sendikal üst kuruluşlara üyeliğe, bu tür kuruluşlar kurmaya, bu kuruluşlara katılacak delegelere ya da bu kuruluşların üyeliklerinden ayrılmaya karar verilmesi,

h) Aynı hizmet kolundaki bir başka sendika ile birleşmeye, ona katılmaya ya da başka bir sendikanın katılmasının kabul ya da reddine karar verilmesi,

i) Sendikanın feshine ve fesih halinde mal varlığının devredileceği kurum ya da kuruluşların tespit edilmesine,

j) Sendika organlarında görev alacak yöneticilere verilecek ücretlerle ödenek, yolluk ve tazminatların belirlenmesi,

k) Sendika Şubesi açma ve başlangıçtaki kuruluş şartlarını kaybeden şubeleri kapatma konularında Merkez Yürütme Kuruluna yetki verilmesi.      

 

Merkez Genel Kurulunun Toplantı Zamanları Ve Karar Yeter Sayısı

 

Madde 18 – Sendika Olağan Genel Kurulu 3 (üç) yılda bir Haziran-Eylül döneminde toplanır. Genel Kurul ayrıca, Genel Meclisinin, Merkez Yürütme Kurulunun veya Denetleme Kurulunun kararı, genel kurul delegelerinin 1/5 inin ya da sendika üyelerinin 1/10 ‟unun yazılı çağrısı ile olağanüstü toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul kararları başvuru tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde Merkez Yürütme Kurulu tarafından yerine getirilir. Olağanüstü genel kurul kararı,  Merkez yürütme kurulu tarafından yerine getirilmez ise merkez denetleme kurulu tarafından yerine getirilir.

Sendika Genel Kurulu, delege sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamazsa, en çok 15 (on beş) gün içinde ikinci çağrı yapılır; bu toplantıda çoğunluk aranmaz.

Merkez Genel Kurulu organlarının seçimleri serbest, eşit, gizli oy açık sayım ve döküm esasına göre yapılır. Sendikada yapılacak olan tüm seçimlerle ilgili esaslar genel kurulca kabul edilen yönetmelikle düzenlenir.

 

Genel Meclis

 

Madde 19 –Genel Meclis, Genel Merkez Genel Kurulunun sendika üyeleri arasından seçeceği 14 (on dört) üye ile Merkez Yürütme Kurulu Üyelerinden oluşur.

Genel Meclisi seçim sonucunun tebliğinden itibaren 1 (bir) ay içinde Merkez Yürütme Kurulu Genel Sekreterin Çağrısı ile Genel başkanın başkanlığında, toplanarak Merkez Yürütme Kurulu raporunu onaylar.

 

Genel Meclisinin Görev ve Yetkileri

 

Madde 20 –Genel Meclisi, sendikanın, Merkez Genel Kurulundan sonra en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sendikanın politika, plan ve programları konusunda karar almak,

b) Genel Merkez organlarınca alınan kararların Şube ve Şubelere bağlı birimlerde uygulanma durumunu değerlendirmek,

c) Dönem içindeki çalışmaları planlamak ve uygulama kararı almak,

d) Merkez Yürütme Kurulunun önerilerini karara bağlamak,

 

 

Genel Meclisinin Çalışma Esasları

 

Madde 21 –Genel Meclisi yılda en az üç kez olağan, Merkez Yürütme Kurulunun salt çoğunluğunun ya da kendi üyelerinin en az üçte birinin yazılı çağrısıyla olağanüstü toplanır. Kararlar katılımcıların salt çoğunluğu ile alır.

Genel Meclisinin olağan toplantı gündemi, toplantıdan en az on beş gün önce, olağanüstü toplantıların gündemi ise, 7(Yedi) gün önce Merkez Yürütme Kurulunca hazırlanıp katılacak olanlara gönderilir. Çalışmasına ilişkin diğer esasları yönetmelikle belirlenir.

 

Merkez Yürütme Kurulu

 

Madde 22 – Sendika Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Genel Kurulu nun üyeler arasından seçtiği 7 (yedi) asil üyeden oluşur. Asillerle birlikte 7 (yedi) yedek üye seçilir.

Merkez Yürütme Kurulu, seçim kurulundan ilam alındıktan sonra en geç 3 (üç) gün içerisinde en yaşlı üyenin başkanlığında yaptığı ilk toplantısında genel başkan ve diğer sekreterleri seçer.

 

 

Merkez Yürütme Kurulu Toplantı Zamanı, Karar Yeter Sayısı

 

Madde 23 – Merkez Yürütme Kurulu en geç ayda bir salt çoğunlukla olağan, Genel

Başkanın ya da Merkez Yürütme Kurulu üyelerinin üçte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır, katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Merkez Yürütme Kurulu, Genel Sekreterin hazırladığı gündemdeki konuları ve gerekli gördüğü öteki konuları görüşerek karara bağlar. Kurulun toplantı yazmanlığını, Genel Sekreter ya da Merkez Yürütme Kurulu’nca görevlendirilen bir yönetim kurulu üyesi yapar.

Merkez Yürütme Kurulu’nun üye sayısı, ayrılmalar sebebiyle yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tamsayısının yarısından aşağı düşerse, Merkez Genel Kurulu, mevcut yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından 1 (bir) ay içinde olağan üstü genel kurul toplantısına çağrılır.

 

Sendika Merkez Yürütme Kurulu Görev ve Yetkileri

 

Madde 24 – Merkez Yürütme Kurulu, sendikayı, yasaların ve tüzüğün verdiği yetki çerçevesinde yönetir.

a) Merkez Yürütme Kurulu, sendikayı işverene ve öteki kişilere karşı temsil eder.

b) Genel Kurul kararları doğrultusunda sendikanın çalışma programını yapar ve uygular.

c) Gelir-gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar.

d) Gelecek döneme ilişkin bütçe tasarısını hazırlayarak Genel Kurula sunar.

e) Gereksinimlere göre personel istihdam eder, personelin mali ve sosyal haklarını belirler.

f) Şube açmaya, birleştirmeye karar verir.

g) Başkanlar Kurulu toplantısının gündemini hazırlar, en geç 15 (on beş) gün önceden şubelere bildirir.

h) Şubelere ve Genel Kurula katılacak delegelere merkez organlarının o döneme ait çalışma raporları ile gelecek döneme ait bütçe ve tüzük değişikliği önerilerini toplantı tarihinden en geç on beş gün önce il şubelerine gönderilir.

i) Merkez Yürütme Kurulunun görevleri, hizmet birimleri biçiminde kümelendirilip her birimin başına bir Yürütme Kurulu üyesi sekreter olarak seçilerek görevlendirilir. Bu görevlendirmeye uymayan üyenin, Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

j) Merkez Yürütme Kurulu gerek duyarsa, merkez sekreterlerine bağlı alt birimler oluşturabilir. Bu birimlerin başına, Merkez Yürütme Kurulunca, organlara seçilenler dışından

ya da alanında uzman kişilerden birer kişi yönetici olarak görevlendirilir. Bu birimlerin görevleri ve çalışma biçimleri yönetmelikle belirlenir.

j)        Genel Kurulun, yasaların ve tüzüğün yüklediği diğer görevleri yapar.

 

Merkez Denetleme Kurulu

Madde 25 – Sendika Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Genel Kurulu‟nun üyeler arasından seçtiği 3(üç) asil üyeden oluşur. Asillerle birlikte 3 (üç) yedek üye seçilir.

Merkez Denetleme Kurulu, seçimden sonra en geç bir hafta içinde, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak işbölümü yapar.

Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu çalışmalarının yasalara, tüzüğe ve Genel Kurul kararlarına; harcamaların, bütçe esaslarına uygun olup olmadığını denetler, denetleme raporunu genel kurula sunar. 4 ayda bir olağan denetleme yapar. Saptadığı aksaklıklar konusunda en geç on beş gün içinde Merkez Yürütme Kurulunu yazılı olarak uyarır, söz konusu tespitlerde kasıt görmüş ise, ilgililer hakkında disiplin soruşturması istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna başvurur.

Merkez Denetleme Kurulunun çalışma biçimi, Genel Kurulca kabul edilen yönetmelikle düzenlenir.

 

Merkez Disiplin Kurulu

Madde 26 – Sendika Merkez Disiplin Kurulu, Merkez Genel Kurulu‟nun üyeler arasından seçtiği 3 (üç) asil üyeden oluşur. Asillerle birlikte 3 (üç) yedek üye seçilir.

Merkez Disiplin Kurulu, seçimden sonra en geç bir hafta içinde, en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak işbölümü yapar.

Merkez Disiplin Kurulu, Sendika Tüzüğünde belirlenen amaç ve ilkelere aykırı hareket eden üye ve yönetim kurulu üyeleri hakkında soruşturma yapar

Merkez Disiplin Kurulunun çalışma biçimi, Genel Kurulca kabul edilen yönetmelikle düzenlenir.

 

Başkanlar Kurulu

Madde 27 – Sendika Merkez Başkanlar Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu Başkanının başkanlığında merkez asıl üyeleri ile şube başkanlarından ve il temsilcilerinden oluşur.

Merkez Denetleme ve Disiplin Kurulu asıl üyeleri, oy hakkı olmaksızın Merkez Başkanlar Kurulu toplantılarını izleyebilirler.

Gerektiğinde sendikanın uzman ve danışmanları oy hakkı olmaksızın Merkez Başkanlar Kuruluna çağrılabilir.

Merkez Başkanlar Kurulu, yılda en az bir kez olağan; Merkez Yönetim Kurulunun ya da kendi üyelerinin en az üçte birinin yazılı çağrısı ile olağanüstü toplanır.

 

Başkanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

Madde 28 – Başkanlar Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Sendikanın politika, plan ve programlarının uygulanması konusunda önerilerde bulunmak,

b) Genel merkez organlarınca alınan kararların taşra birimlerinde uygulanma durumunu değerlendirmek,

c) Dönem içindeki çalışmaları değerlendirmek,

d) Taşra birimlerinde doğan sorunlara çözüm önermek,

e) Sendikanın koyacağı eylem konusunda görüş oluşturmak.

 

Danışma Kurulu

 

Madde 29 – Sağlık işkolundaki gelişmeleri takip etmek için danışma kurulu oluşturulur. Merkez Yürütme Kurulunca oluşumu, görevleri, çalışma esasları hazırlanan, Merkez Genel Kurulca kabul edilen yönetmelikle düzenlenir.

 

TAŞRA ÖRGÜTLENMESİ

 

ŞUBELER

 

Şubelerin Açılması

Madde 30 – şubeler, Merkez Yürütme Kurulunun verdiği yetkiyle, Genel Merkeze bağlı olarak il merkezlerinde açılır. Bir ilde iki ve ikiden fazla şube açılabilir.

 

Şubelerin kapatılması,

Üye sayısı 400‟ün altına düşen şubeler il temsilciliği olarak genel merkeze bağlı faaliyetlerini sürdürürler.

 

Şube Organları

   Şube Organları;

a)      Şube meclisi

b)      Şube Yürütme Kurulu

c)      Şube İşyeri temsilcileri kurulu

d)      Temsilcilik başkanları kurulu

e)      Şube denetleme kurulu

f)        Şube disiplin kurulu dur.

 

Madde 31 Şube ve il temsilcilikleri genel merkez örgütlenmesi paralelinde örgütlenirler. Genel merkezden farklı olarak şube genel kurulu, şube üyelerinden oluşur. Şube meclisi; Şube yürütme kurulu dışında şube genel kurulu tarafından seçilen 14(On dört) üyeden, Şube İşyeri temsilciler kurulu, İşyeri temsilcilerinden, Temsilci başkanlar kurulu, şube yönetim kurulu ve temsilcilik yönetim kurullarından oluşur. İşleyişleri ve çalışma esasları yönetmelikle düzenlenir.

 

BÖLÜM 4

 

MALİ KONULAR

Sendikanın Gelirleri

Madde 32 – Sendikanın gelirleri şunlardır:

a) Üyelerin ödeyecekleri üyelik ödentileri,

b) Sosyal ve kültürel etkinliklerden elde edilen gelirler,

c) Yayın gelirleri

ç) Yasaya göre yapabilecekleri faaliyetlerden elde edilen gelirler,

d) Bağış ve yardımlar,

e) Malvarlığından elde edilen gelirler.

Sendikanın gelirleri elde edildiği tarihten itibaren beş iş günü içinde bankaya yatırılır.

Zorunlu giderleri karşılamak üzere, birinci dereceden aylık alan devlet memurunun net aylığının en çok beş katı kadar para, sendika kasasında bulundurabilir.

 

Ödentilerin Toplanması

 

Madde 33 – Sendika ödentileri üyelerin aylık ve ücret bordrolarından işverence kesilir. Aylık ödenti tutarı; 15. derecenin 1. kademesinde aylık alan devlet memurunun aylık, taban aylığı, kıdem aylığı, her türlü zam ve tazminatlar ile ödenekler toplamının net tutarının binde beşidir. Aylık ödenti tutarını belirleme yetkisi genel kurula aittir. Ödentilerin kullanılma esasları yönetmelikle düzenlenir.

 

 

 

Sendikanın Giderleri

 

Madde 34 – Genel Merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin harcamalarına karar vermeye Merkez Yürütme Kurulu yetkilidir. Merkez Yürütme Kurulu gerekli görürse kendi içinden en az iki kişiyi bu konuda görevlendirebilir ve yetkilendirebilir.

4688 Sayılı Yasanın 24 üncü maddesinin (a) fıkrasında belirtilen ödenti gelirlerinin yüzde ellisi şubelere avans olarak gönderilir. Şubelerin harcama ve muhasebe kayıtlarına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Sendika, gelirlerini amaçları dışında kullanamaz ve bağışlayamaz.

Sendika gelirlerinin en az yüzde 10‟u üyelerinin mesleki eğitimlerini, bilgi ve deneyimlerini artırmak için kullanılır.

Demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme, envanter defterine kaydedilir ve bunlar gider olarak işlem görmez.

Sendika yardımlaşma sandıkları dışında, üyelere, yöneticilere ya da diğer kişi ve kuruluşlara borç para verilemez ve elde ettiği gelirler dağıtılamaz.

 

Parasal Yardımlar

 

Madde 35 – Sendika, üyelerinin görev ilişkisinden ya da sendikal etkinliklerinden dolayı uğratıldıkları parasal kayıpları karşılamak amacıyla parasal yardım yapabilir. Üyenin kaybı daha sonra karşı tarafça ödendiğinde, üye sendikanın yaptığı yardımı geri verir.

 

Demirbaşların Satış ve Terkininde Uygulanacak Usul ve Esaslar

 

Madde 36– Demirbaşların eskime, yıpranma, kaybolma ve başka yerlere aktarılma nedeniyle kayıtları düşürülür. Kayıttan düşürülme işlemi, bir Yürütme Kurulu üyesinin başkanlığında üç kişiden oluşacak komisyon raporu ve yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir.

 

5. BÖLÜM

 

ÖDÜL VE CEZALAR

Ödüller

 

Madde 36 – Sendika, genel merkez ve taşra birimleri yönetmeliğine uygun olarak sendikaya ve sağlık hizmetine önemli katkıları olanlara ödül verebilir. Sendikanın amaçlarına uygun ödüller koyabilir.

Verilecek ödüller sendika genel merkez yürüteme kurulu kararı ile verilebilir veya verilen ödüller geri istenebilir.

 

Disiplin Cezaları

 

Madde 37 – Sendika, Merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin disiplin kurulları;

Sendika tüzüğüne ve Genel Kurul kararlarına aykırı hareket eden üye ve yöneticilere, yapacakları soruşturmanın sonucuna göre disiplin cezası verebilir.

Üyelere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, geçici olarak üyelikten çıkarma ve kesin olarak üyelikten çıkarmadır.

Yöneticilere verilebilecek disiplin cezaları; uyarma, kınama, geçici olarak yöneticilikten uzaklaştırma, geçici olarak üyelikten çıkarma ve kesin olarak yöneticilikten çıkarmadır.

Üyelikten kesin olarak çıkarma cezası, Disiplin Kurulunun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından verilir. Geçici olarak üyelikten çıkarma durumunda, yöneticilik kendiliğinden askıya alınır, kesin olarak üyelikten çıkarma halinde, yöneticilik görevi düşer.

Üyelere verilebilecek disiplin cezaları, aynı eylemler nedeniyle yöneticilere verilebilecek disiplin cezalarından daha ağır olamaz.

İlgiliye savunma hakkı tanınmadan ceza verilmez.

Verilecek disiplin cezalarının gerekçeleri açıkça yazılır ve ilgiliye bildirilir.

Verilen cezaya ilgilinin 15 gün içinde bir üst kurula ve yargı mercilerine itiraz hakkı vardır.

Disiplin cezaları, üyelerin örgütsel bağı ile sınırlıdır. Örgütsel bağı sonlanan üye hakkında disiplin işlemi sürdürülemez. Üyeler hakkında yapılacak disiplin soruşturmalarında üyenin gönüllülük temelinde örgüte bağlı olduğu dikkate alınarak ceza en son başvurulacak işlem olduğu temel ilkedir.

 

6. BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

 

Yönetmelikle Düzenleme

 

Madde 38 – Yönetmelik hazırlama görevi Sendika Merkez Yürütme Kurulunundur. Hazırlanan yönetmelik Genel Kurul Onayından sonra yürürlüğe konulur. Genel kurulca onaylanmamış yönetmelikler hükümsüzdür.

 

Toplanma ve Karar Yeter Sayısı

 

Madde 39 – Sendika merkez, Şube ve Şubelere bağlı birimler ve atanmış kurulları salt çoğunlukla toplanır. Toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verilir. Sendika merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin organlarına seçilenlerin kendi aralarında yapacakları görev dağılımında ve görevden almada, o organın üyelerinin tam sayısının salt çoğunluğunun bu yöndeki oyları gereklidir.

 

Toplantılara Katılma Zorunluluğu

 

Madde 40 – Sendika merkez ve taşra organları ile kurul ve komisyonlarda görevlendirilenlerden özürsüz olarak üst üste üç kez toplantıya gelmeyenlerin ya da özürsüz olarak bir yıl içinde devamsızlığı üçte birini aşanların o organ ya da kuruldaki görevleri sona erer ve yedekleri çağrılır.

Sadece disiplin kurullarında toplantı yeter sayısı sağlanamazsa yedek üyeler geçici olarak göreve çağrılır.

 

Bürolar ve Görevlendirme

 

Madde 41 – Sendika Merkez ve şube Yürütme Kurullarına ya da yöneticilere bağlı olarak, bilim ve sanat araştırma kurulu, , örgütlenme, özlük, hukuk, araştırma, çeviri, basın-yayın, sendikal eğitim ve benzeri hizmetleri daha verimli yürütmek ve demokratik katılımı sağlamak amacıyla, birimler ve bürolar oluşturur.

Buralarda sürekli ve geçici olarak uzman kişilerle, sendika organları dışındaki üyeler ve üye olmayanlar çalıştırılabilir, çeşitli komisyonlar oluşturulur.

 

Madde 42 – Sendika merkez ve taşra birimlerinin çalışmalarına katılmak, onları desteklemek, sorunları ve çözüm yollarını demokratik yollardan ortaya koymak amacıyla, üyelerden geçici ve sürekli olarak çalışma ekipleri kurulabilir, üyelerden ya da üye olmayanlardan danışma kurulları oluşturulabilir.

Devredilemeyecek Ve Birleştirilemeyecek Görevler

 

Madde 43 – Sendika üyeleri, merkez, şube ve taşra örgütünde birden çok organa seçilemezler. Birden çok organa seçilme halinde, seçilenin bir ay içinde, tercihini kullanmaması durumunda, ikinci seçildiği görev kendiliğinden düşer. Delegelik, organlardaki görevle birleştirilebilir. Delegelik başka bir organa seçilmeyi engellemez.

 

Organlara Seçilenlerin Güvenceleri

 

Madde 44 – Sendika Merkez, şube ve şubelere bağlı birimlerin organlarına seçilip,  Genel Kurulca işini bırakıp seçildiği organda profesyonel yönetici olarak çalışmalarına karar verilenlerden, aylık ve özlük hakları işverence ödenmeyenler, bu görevleri süresince aylık ve öteki özlük haklarını, Bulundukları kurulda görev alan en üst kadro ve derecedeki üyenin hak ettikleri toplamını geçmeyecek şekilde sendikadan alırlar. Aynı kurulda bulunanlara farklı ücret ödenemez.

 

Sendika merkez ve taşra organlarına, bir üye, üst üste 2 dönemden (Olağan Genel Kurul) fazla aynı organa aday olmaz ve seçilemez.  

 

Tutulacak Defter, Dosya ve Kayıtlar

 

Madde 45 – Sendika, aşağıda yazılı defter, dosya ve kayıtları tutar ve fişleri düzenler:

a) Üye kayıt defteri,

b) Sendika üye kayıt fişi dosyası ve bu konudaki bilgisayar kayıtları,

c) Üyelikten ayrılanların dosyası,

d) Merkez Genel Kurulu, Genel Meclisi Merkez Yürütme Kurulu, Merkez

Denetleme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu kararlarının numara ve tarih sırasıyla yazılacağı karar defterleri,

e) Gelen ve giden evrak kayıt defterleri ile zimmet defteri,

f) Gelen evrakın aslının, giden evrakın suretlerinin saklanacağı gelen ve giden evrak dosyaları,

g) Ödenti, yevmiye, envanter defterleri ile defter-i kebir, demirbaş defteri,

h) Gelir makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanacağı dosyalar. Şubeler ve şubelere bağlı birimlerde bunlardan hangilerinin tutulacağı, yönetmelikle ayrıca belirlenir.

 

Tüzük Değişikliği

Madde 46 – Tüzük değişikliği, Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile her madde için bu yöndeki oyuyla gerçekleşir. Tek önerge ile birden çok madde değiştirilemez.

 

Fesih ve Devir

Madde 47 – Sendikanın feshi kararı Genel Kurul delege tam sayısının 2/3 çoğunluğunun oyu ile alınır. Sendikanın feshi, kendiliğinden dağılma ve kapatılması halinde taşınır-taşınmaz malvarlığı, aynı amaç ve ilkelerle kurulmuş bir sendikaya ya da konfederasyona devredilir.   

 

YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

 

Geçici Madde 1 – Sendikanın ilk olağan genel kuruluna kadar sendika işlerini yürütmeye ve temsile yetkili üyelerinin ad ve soyadları ile adresleri aşağıdadır:

Geçici Madde 2 – Sendikanın ilk olağan genel kuruluna kadar sendikanın genel meclisinde görevli üyelerinin ad ve soyadları ile adresleri aşağıdadır:

 

Yürürlük Tarihi

 

Madde 48 – Bu Tüzük, kuruluş bildirimi ile birlikte valiliğe verildiği gün yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 49 – Bu tüzük hükümlerini KESS adına Merkez Yürütme Kurulu yürütür

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Read 3609 times
More in this category: Hakkımızda »