Rate this item
(2 votes)

SAĞLIK EMEKÇİLERİ GÜCÜMÜZÜ                             

BİRLEŞTİRELİM  EMEK İÇİN KESS DİYELİM!

 

                                                         KESS KURULUŞ BİLDİRGESİ

 

Sermaye sınıfı bütün dünyada ve ülkemizde yaşamımızın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizin emperyalist saldırı altında olduğu bu süreçte Türkiye’deki sendikal mücadelenin, ülkemizin bağımsızlığı ve birliği, Cumhuriyetimizin korunması için de verilmesi gerekmektedir ve sendikal mücadelenin bir demokrasi mücadelesi de olduğunu kesinlikle unutulmamalıdır.

           Küresel sermaye emekçiyi köleleştirip toplumsal duyarlılığı yok edip korku toplumu yaratarak bireyleri etkisizleştirmektedir.

          Ülkemiz de büyük özveri ile zor koşullarda görev yapan, sağlık çalışanlarının emeği sömürülüp, sendikalar etkisiz hale getirildiği gibi zorla, tehditle çalışanlar sendikalı yapılıp çalışan hakları yok sayılmakta bu baskılar umutsuz, idealsiz, karamsar bireyler oluşturup düzen sömürüye endekslenmektedir. İktidarlar; hükümet güdümlü sözüm ona emek örgütlerini pazarlama şirketleri mantığıyla beslemekte etkisiz, yetkili hale getirmektedir.

        Bizlerin ekmeğimize ve özgürlüklerimize yönelen bu tehditler karşısında duyarsız kalmamız beklenemez. Emek düşmanı iradelerle söz yarıştırmayı, emek mücadelesi olarak görmüyoruz.

        Din, dil, ırk, etnik köken, kültür, cinsiyet ve diğer farklılıklardan dolayı hiçbir ayrım yapmaksızın sendikal ihtiyaçlar üzerinden emek ve demokrasi mücadelesinin yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz.

Her bireyin; çağdaş, bilimsel, laik, demokratik, özgürlükçü, nitelikli ve parasız sağlık hizmeti hakkına eşit erişebilmesi için güvenceye ihtiyacı olduğu bir gerçektir.

       Kadın erkek eşitliğinin, kadın ve erkeğin bir arada yaşadığı alanların tartışıldığı bir dönemde, doğayı var eden tüm bileşenlerin barış içinde yaşama ve var olma hakkının tehdit altında olduğunu biliyoruz. Çağdaş yaşam alanlarımızın kuşatıldığı bir süreçte, insan hakları temeline dayanan, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerinin toplumda yaygınlaşması ve içselleştirilmesi için bir mücadeleye ihtiyaç vardır. Bu adres; Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası KESS dir.

KESS; Sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin hizmetinin karşılığında onurlu yaşamalarına yetecek bir ücret almasını savunur.

KESS; “Örgütsel Bağımsızlığı” vazgeçilmez ilke kabul eder, hiçbir siyasal parti ve kuruluş ile organik ilişkiye girmez.

KESS; Bürokratik, grupçu ve bireyi yok sayan yönetsel anlayışları ret eder.

KESS; Çalışma yaşamında ve hayatın her alanında üyelerinin ve tüm çalışanların ekonomik, demokratik kültürel, mesleki, hukuksal, özlük haklarını ve çıkarlarını korumayı ve geliştirmeyi savunur.

KESS; Sınıf ve kitle sendikacılığını esas alır.

KESS; Sendika, karar alma süreçlerinde üyelerinin organlar aracılığı veya doğrudan iradesinin katılımını, kararların uygulanmasında katılımcı demokrasiyi esas alır.

KESS; Üyeleri arasında siyasi düşünce ayırımı yapmaz sendikanın amacına uygun örgütsel birlikteliği savunur.

KESS; Her türlü ayrımcılıkla mücadele etmeyi,

KESS; Tüm kamu çalışanlarına evrensel çalışma standartlarına uygun toplusözleşme ve grev hakkı tanınması için gerekli yasal değişiklikler konusunda mücadele etmeyi,

KESS; Kadrolu, güvenceli çalışma biçimi dışında; alt yüklenici sorumluluğunda ya da kamu işverenin uhdesinde; güvencesiz, esnek kısmı zamanlı ya da tam zamanlı çalışma yöntemlerinin tamamının ortadan kalkması için mücadele etmeyi amaçlar.

KESS; Evrensel insan hakları normlarına dayanan ve uluslararası hukuk sözleşmelerden doğan tüm hak ve özgürlüklerin eksiksiz yaşama geçirilmesini savunur.

KESS; Bireylerin, din, dil, ırk, etnik köken, kültür, cinsiyet ve diğer farklılıklarını toplumun kültürel zenginliği kabul eder ve tüm insanların değer eşitliğini savunur.

KESS; Üyeleri arasında toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygusunun geliştirilmesini vazgeçilmez olarak kabul eder ve bu doğrultuda çaba göstererek, kararların alınmasında ve yürütülmesinde çoğulcu ve katılımcı demokrasiyi benimser.

KESS; Çalışma yaşamında, kadınlara yönelik ayrımcılığa karşı etkin bir şekilde mücadele eder.

KESS; Engelli yurttaşların çalışma yaşamında var olmaları ve ayrımcılığa uğramamalarına karşı, duyarlılığa en üst bilinçle taraf olur.

KESS; Sendika; tüzük, program, mücadele anlayışı ve iç işleyişi bakımından tamamen kendi üye bileşimi ve karar mekanizmalarına dayanır.

KESS; “özgürlük, eşitlik, demokrasi ve dayanışma” ilkelerine dayalı olarak “örgütsel bağımsızlığı” vazgeçilmez kabul eder. Bizler; Sağlık çalışanlarının emeğinin nasıl sömürüldüğünün bilincinde olarak, tüm işkolu çalışanlarımızı; daha demokratik, daha şeffaf, daha özgürlükçü bir sendikal anlayışın çatısı altında emek ve demokrasi mücadelesi vermeye çağırıyoruz. Umutlarımızı Kess de birleştirelim ve birlikte emek sömürücülerine hayır diyerek alanlara inelim ve Emek için Emeğimizi sömürenlere KESS diyelim!

Dili, dini, ırkı, rengi ve tercihleri ne olursa olsun, bütün sağlık EMEKÇİLERİNİ bizimle omuz omuza alanlara davet ediyoruz, ve inanıyoruz ki KESS sendikal değişimin adı olacaktır.

Yaşasın, bağımsız sendikal mücadelemiz!

Yaşasın, Kamu sağlık ve sosyal hizmet emekçileri sendikası KESS!

 

 

İletişim: 05321559727-5366658000

Read 5844 times
More in this category: « Tüzük Anasayfa »